Niepubliczne Przedszkole Specjalne "PROMYK SŁOŃCA"

Drukuj

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie

ogłasza nabór do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Promyk Słońca" na rok szkolny 2016/2017.

Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących w wieku 3-7 lat.

Przedszkole zapewnia realizację celów i zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Edukację, wychowanie i opiekę zapewnia wykwalifikowana kadra: nauczyciele wychowania przedszkolnego, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci na podstawie podania złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów), do którego załącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Więcej informacji w siedzibie PSOUU Koło w Staszowie przy ul. Rytwiańskiej 23.