Aktualności

Warsztaty z Raunem Kaufmanem

Drukuj
PDF

W dniach 30 kwietnia - 1 maja 2016 r. w Warszawie pracownicy Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Staszowie uczestniczyli w warsztatach "Przełomowe strategie dla AUTYZMU" prowadzonych przez Raun'a Kaufman'a - pierwsze dziecko programu Son - Rise, które całkowicie wyzdrowiało z autyzmu. The Son - Rise Program, to wysoce efektywny, pełen miłości i radości system terapii i edukacji. Bazuje na akceptacji i szacunku do osób z autyzmem lub podobnymi wyzwaniami rozwojowymi.

Podczas warsztatów Raun Kaufman zaprezentował konkretne, odważne strategie, które można wdrożyć już teraz dla natychmiastowego rozwoju i postępu dzieci i dorosłych z autyzmem. W humorystyczny i ispirujący sposób opowiedział historię swojego przebudzenia z autyzmu i przedstawił kilka najważniejszych, chociaż często pomijanych aspektów autyzmu i jego terapii. W trakcie warsztatów przedstawił kluczowe i innowacyjne techniki metody Son- Rise, których możemy użyć, aby zacząć pomagać naszym dzieciom już teraz. W Polsce metodę Son - Rise rozpowszechnia Fundacja Być Bliżej Siebie - bycblizejsiebie.pl

Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności

Drukuj
PDF

Od 1 kwietnia 2016 r. PSOUU Koło w Staszowie rozpoczyna realizację III okresu finansowania projektu "Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności" współfinansowanego ze środków PFRON w ramach aneksu do umowy ZZO/000035/13/D z dnia 30 grudnia 2013 r.

W III okresie finansowania projektu (1 kwietnia 2016 - 31 marca 2017) wsparciem zostaną objęte 22 osoby z niepełnosprawnością intelektuaną. W zależności od rozpoznanych potrzeb beneficjenci projektu będą uczestniczyli w treningu mieszkaniowym, warsztatach psychologicznych, treningu umiejętności społecznych i rehabilitacji. Proponowane formy wsparcia są ukierunkowane na rozwijanie samodzielności, kompetencji poznawczych i społecznych BO.

"Klub Terapeutyczny szansą na aktywność"

Drukuj
PDF

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie ogłasza nabór do II okresu finansowania projektu "Klub Terapeutyczny szansą na aktywność" dofinansowanego ze środków PFRON w ramach 15 konkursu. Zgłoszenia do 01.04.2016 r.

Szczegółowe informacje w siedzibie PSOUU - Staszów, ul. Rytwiańska 23.

Niepubliczne Przedszkole Specjalne "PROMYK SŁOŃCA"

Drukuj
PDF

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie

ogłasza nabór do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Promyk Słońca" na rok szkolny 2016/2017.

Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących w wieku 3-7 lat.

Przedszkole zapewnia realizację celów i zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Edukację, wychowanie i opiekę zapewnia wykwalifikowana kadra: nauczyciele wychowania przedszkolnego, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci na podstawie podania złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów), do którego załącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Więcej informacji w siedzibie PSOUU Koło w Staszowie przy ul. Rytwiańskiej 23.

Zadanie publiczne w 2015 r.

Drukuj
PDF

W terminie 01.06.2015 - 31.10.2015 PSOUU Koło w Staszowie realizuje zadanie publiczne p.t.: "Budowanie samooceny i poczucia własnej wartości - konstruktywne zachowania rodziców i opiekunów, wspierające tworzenie właściwego wizerunku własnego osób z niepełnosprawnością intelektualną jako podstawa ich funkcjonowania w otoczeniu społecznym".

Adresatami realizowanego zadania publicznego są dwie 23-osobowe grupy rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu staszowskiego.

W ramach realizacji zadania zostaną zorganizowane dwa 2-dniowe warsztaty umiejętności psychospołecznych w formie wyjazdowej (do Szczawnicy) dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną w terminach: 26-28.06.2015 r. i 9-11.10.2015 r.

"PROJEKT ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2015 R."