OŚRODEK REHABILITACYJNO EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY

Drukuj
PDF

Dzieci najciężej niepełnosprawne nie mogą realizować obowiązku szkolnego w publicznych szkołach, gdyż placówki te nie są przygotowane do zaspokajania ich potrzeb. Jedyną ofertą edukacyjną jest nauczanie domowe kilka godzin w tygodniu. Zapewnienie takiemu dziecku rehabilitacji jako osobnych oddziaływań wymaga od rodziców ogromnego wysiłku i związane jest z dużymi kosztami. Pozytywną odpowiedzią Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na te problemy jest program Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego. Adresatami kompleksowych, skoordynowanych oddziaływań medyczno-edukacyjnych są dzieci z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego oraz z wieloraką niepełnosprawnością w wieku od 7 do 25 lat.

Jesteśmy profesjonalną wielospecjalistyczną placówką umożliwiającą:

- dzieciom i młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem niepałnosprawności intelektualnej realizację obowiązku szkolnego na poziomie:
  • Szkoły Podstawowej
  • Gimnazjum
  • Szkoły Przysposabiającej do pracy

- dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej realizację obowiązku szkolnego w formie zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Nasza działalność obejmuje również:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (prowadzone od momentu wykrycia niepełnosprawności dziecka do chwili podjęcia nauki w szkole)

- treningi samodzielności (forma wyjazdowa)

- treningi mieszkaniowe ( organizowane w Mieszkaniu Treningowym przy ul. Kołłątaja w Staszowie)

- rehabilitację ( stosowane metody: NDT Bobath, PNF, Sensoryczna Integracja, Kinesiotaping, Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, masaż bańką chińską, hydroterapia)

- terapię logopedyczną (gwarantującą rozwój kompetencji komunikacyjnych w oparciu o metody z zakresu logopedii, neurologopedii i surdologopedii)

- terapię psychologiczną (bazującą na rozwoju umiejętności społecznych oraz funkcji poznawczych uczniów)

- terapię pedagogiczną (prowadzoną w oparciu o metody pedagogiki specjalnej, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów)

- dogoterapię (wspomagającą ogólny proces rozwoju uczniów, prowadzoną przez wykwalifikowanego dogoterapeutę i psa o imieniu Ajna)

- hipoterapię

 
W OREW w Staszowie zatrudnieni są specjaliści, którzy pracują w zespole. W jego skład wchodzą: 
• lekarz neurolog, 
• psycholog, 
• fizjoterapeuta, 
• logopeda, 
• nauczyciel - terapeuta, 
• personel wspomagający (opiekun – pomoc wychowawcy, pielęgniarka). 
 
DZIECI otrzymują: 
• diagnozę, skoordynowany program, terapię i rehabilitację, wychowanie przedszkolne lub realizację obowiązku szkolnego oraz ewaluację, czyli ponawianą diagnozę i stosowne modyfikowanie programu, 
• opiekę w postaci niezbędnej pielęgnacji, transportu, wyżywienia. 
Ośrodek umożliwiaj dzieciom najciężej niepełnosprawnym opuszczanie domu rodzinnego czyli kontakt z szerszym środowiskiem, kontakt z rówieśnikami, pracę w grupie, uczestnictwo w różnorodnych zajęciach.
 
RODZINY otrzymują: 
• wsparcie psychiczne, 
• możliwość uczestniczenia w programowaniu pracy z dzieckiem, 
• możliwość kontaktu z innymi rodzicami, 
• informację, 
• poradnictwo życiowe oraz w wychowaniu zdrowych dzieci, 
• zwolnienie z opieki nad dzieckiem na 8 godzin dziennie, co umożliwia im podjęcie pracy zawodowej. 
Do OREW dzieci dowożone są codzienne z 6 gmin powiatu staszowskiego. Ośrodek czynny jest 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie 7.00 – 15.00.