Szanowni Państwo

 

Jesteśmy organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentujemy interesy i wypowiadamy się w imieniu osób  z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów prawnych. 
Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie rodzin.
Organizujemy:
- turnusy rehabilitacyjne,
- imprezy okolicznościowe: Wigilia, Wystawa Plenerowa Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
- liczne spotkania integracyjne.
Prowadzimy:
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, w którym prowadzone są  zajęcia edukacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze. Obecnie z zajęć korzysta 48 osób z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami z powiatu staszowskiego. Ośrodek zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów: pedagogów, logopedów, rehabilitantów, psychologów i oligofrenopedagogów;
- Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk Słońca" przeznaczone m.in. dla dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnościami sprzężonymi;
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju;
- Rehabilitację w ramach umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia;
- Treningi samodzielności w formie wyjazdowej;
- Klub Terapeutyczny;
- Mieszkanie Treningowe.