KLUB TERAPEUTYCZNY SZANSĄ NA AKTYWNOŚĆ - EDYCJA II

Od dnia1 kwietnia 2017 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie realizuje projekt p.n. "Klub Terapeutyczny szansą na aktywność - edycja II" współfinansowany ze środków PFRON w ramach umowy ZZO/000059/13/D z dnia 29 marca 2017 roku.

Projekt jest przeznaczony dla 14 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności BO poprzez terapię zajęciową (ergoterapię, socjoterapię i arteterapię) prowadzoną w Klubie Terapeutycznym.

Ergoterapia będzie podzielona na: ogrodnictwo, garncarstwo i ceramikę, stolarstwo, , hafciarstwo, tkactwo, krawiectwo i kaletnictwo.

Socjoterapia będzie podzielona na: terapię ruchem, rekreację, ludoterapię/zabawoterapię.

Arteterapia będzie podzielona na: rysunek za pomocą zróżnicowanych technik plastycznych, rzeźbę, grafikę, malarstwo, filmoterapię, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapię,  biblioterapię.

Zastosowane w projekcie formy wsparcia zapewnią BO poprawę w zakresie  codziennego funkcjonowania w środowisku rówieśniczym, rodzinnym i społecznym.

 

TRENING MIESZKANIOWY SZANSĄ NA AKTYWNOŚĆ - EDYCJA II

Od dnia 1 kwietnia 2017 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie realizuje projekt p.n. "Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności - edycja II" współfinansowany ze środków PFRON w ramach umowy nr ZZO/000061/13/D z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Projekt jest przeznaczony dla 22 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności BO poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności w zakresie samoobsługi, kompetencji komunikacyjnych i społecznych w ramach treningów mieszkaniowych.

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:

- trening mieszkaniowy, obejmujący m.in. naukę prowadzenia gospodarstwa domowego, podejmowania decyzji dotyczących samodzielnego funkcjonowania, poszerzenia autonomii osobistej;

- warsztaty psychologiczne, obejmujący m.in. trening efektywnej autoprezentacji, trening asertywności, trening porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów;

- trening umiejętności społecznych, obejmujący m.in. umiejętność dokonywania samooceny, wyrażania swoich myśli, potrzeb i oczekiwań;

- rehabilitacja prowadzona metodami z zakresu kinezyterapii;

- opieka w porze nocnej.

 

KLUB TERAPEUTYCZNY SZANSĄ NA AKTYWNOŚĆ

Od dnia 1 stycznia 2015 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie realizuje projekt p.n. "Klub Terapeutyczny szansą na aktywność" współfinansowany ze środków PFRON w ramach umowy nr ZZO/000040/13/D z dnia 22 grudnia 2014 roku.

Projekt jest przeznaczony dla 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną po 21 roku życia, które zakończyły edukację. W ramach projektu prowadzona jest terapia zajęciowa (ergoterapia, socjoterapia i arteterapia), której celem jest między innymi zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej Beneficjentów projektu oraz rozwój aktywności i integracja ze środowiskiem.

 

TRENING MIESZKANIOWY DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI

Od 1 stycznia 2014 roku PSONI Koło w Staszowie przystąpiło do realizacji projektu "Trening mieszkaniowy drogą do samodzielności" współfinansowanego ze środków PFRON w ramach umowy ZZO/000035/13/D z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W pierwszym okresie finansowania projektu (do 31 marca 2017 r.) wsparciem zostało objętych 26 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt zakłada realizację Indywidualnych Planów Działania opracowanych dla każdego uczestnika projektu, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. IPD są ukierunkowane na:

- rozwój samodzielności uczestników projektu poprzez udział w treningu mieszkaniowym,

- rozwój kompetencji społecznych,

- rozwój kompetencji osobistych w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej,

- podniesienie ogólnej sprawności i kondycji fizycznej.

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na dwu-, trzy-osobowe grupy. Każda z grup weźmie udział w kilku cyklach treningu mieszkaniowego, trwających od godz. 16.00 w środę do godz. 7.00 w poniedziałek. Zajęcia w ramach projektu prowadzi wykwalifikowana kadra posiadająca przygotowanie oraz doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Zastosowane w projekcie formy wsparcia zapewnią BO wzrost samodzielności w zakresie samoobsługi, wykonywania czynności porządkowych, przygotowywania posiłków, jak również kompetencji społecznych zapewniających lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym.